fbpx

Algemene Voorwaarden

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en overige prestaties waartoe DK-Rents zich bij overeenkomst verbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten.
 • 1.2 Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: degene, die een overeenkomst met DK-Rents aangaat tot het huren van speeltoestellen, automaten, behendigheidsspelen en andere aanverwante artikelen, alsmede degene, die met DK-Rents omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.
 • 1.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien DK-Rents dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.
 • 1.4 Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voorzover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien DK-Rents dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.
 • 1.5 Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van DK-Rents, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie DK-Rents de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
 • 1.6 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

 • 2.1 Alle offertes (waaronder zijn te verstaan aanbiedingen van DK-Rents tot het aangaan van een overeenkomst) zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt gesteld.Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle gehuurde materialen en speeltoestellen worden door DK-Rents bezorgd tegen doorberekening van de transportkosten. De transportkosten bedragen maximaal €1,50 per gereden kilometer te rekenen vanaf Sint-Truiden(Schurhovenveld), zulks met een minimum van €25,00.
 • 2.2 Afmetingen en dergelijke gegevens in offertes en/of website weergegeven dienen dusdanig te worden gelezen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de gehuurde zaken van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen in de door DK-Rents verzonden bescheiden en/of op website weergegeven informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.
 • 2.3 Prijzen in offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de relevante omstandigheden en gegevens (met name de kosten van lonen en materialen), zoals die golden c.q. aan DK-Rents bekend waren ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst. DK-Rents is gerechtigd aangeboden of overeengekomen prijzen naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen, indien in die omstandigheden of gegevens na het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst, maar vóór de uitvoering van de overeenkomst wijziging komt. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • 2.4 Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien DK-Rents een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. DK-Rents zal tot de uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat zij de door de wederpartij voor akkoord getekende opdrachtbevestiging retour ontvangen heeft.

 • 3.1 De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk, indien DK-Rents zich verbindt tot het verhuren van materialen en/of speeltoestellen.
 • 3.2 DK-Rents draagt zorg voor het vervoer van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen, welk vervoer geschiedt voor risico van DK-Rents. Boven de overeengekomen huurprijs wordt een afzonderlijke vergoeding ter zake van het vervoer (de in artikel 2.1 genoemde transportkosten) in rekening gebracht.
 • 3.3 De wederpartij draagt zorg, dat de plaats waarin DK-Rents de gehuurde materialen en/of speeltoestellen dient af te leveren of op te halen op de met DK-Rents overeengekomen tijden voor DK-Rents toegankelijk is, dat er voldoende parkeermogelijkheid voor de transportmiddelen is en dat DK-Rents eventuele werkzaamheden kan verrichten op het door haar geplande tijdstip en op de door haar meest efficiënt geachte wijze. De wederpartij vrijwaart DK-Rents voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet voldoen aan de in de vorige volzin bedoelde verplichting.
 • 3.4 De wederpartij dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de noodzakelijke aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220 Volt en minimaal 16 Ampère) voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een straal van 20 meter van de attractie.
 • 3.5 De wederpartij draagt zorg dat ten tijde van de aflevering en het ophalen van de materialen en/of speeltoestellen minimaal 1 persoon ter plaatse aanwezig is, die kan helpen bij het plaatsen en afbreken van het gehuurde object.
 • 3.6 De wederpartij zal aan DK-Rents de extra kosten verschuldigd zijn welke voor DK-Rents ontstaan doordat niet, niet tijdig of niet geheel is voldaan aan het bepaalde in 3.3, 3.4 of 3.5. In geval van het niet aanwezig zijn van 1 persoon ter plaatse bij het afleveren en/of het ophalen wordt een meerprijs in rekening gebracht van € 25,-- per bezoek. Voor ieder kwartier van oponthoud als gevolg van een omstandigheid als vermeld in artikel 3.3. en 3.4 zal € 10,-- in rekening worden gebracht. Indien niet, niet tijdig of niet geheel voldaan is aan het bepaalde in 3.3., 3.4 of 3.5 behoudt DK-Rents zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 • 3.7 Onder een huurdag wordt verstaan een huurtermijn die ingaat op de dag van verhuring, geleverd in de voormiddag(voor 12 uur), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ophaling is ten vroegste vanaf 18 uur tenzij anders overeengekomen. Bij langer gebruik van het gehuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht.
 • 3.8 De wederpartij heeft (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen) niet het recht gehuurde materialen en/of speeltoestellen wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.
 • 3.9 De wederpartij is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen. De wederpartij is verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen te overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen. Van eventuele gebreken dient de wederpartij bij ontvangst melding te maken. Bij gebreke hiervan zal DK-Rents geacht worden de juiste materialen en/of speeltoestellen in de overeengekomen aantallen en in zuivere en onbeschadigde staat te hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van gehuurde materialen en/of speeltoestellen dient de wederpartij aan DK-Rents de kosten van herstel of vervanging van deze materialen en/of speeltoestellen door nieuwe materialen en/of speeltoestellen te vergoeden. De te betalen vergoeding ter vervanging van de gehuurde materialen geschiedt tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten.
 • 3.10 De wederpartij zal de gehuurde materialen en/of speeltoestellen slechts gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming en het gehuurde na afloop van de huurtermijn teruggeven in de staat waarin de wederpartij het gehuurde bij aanvang van de huur heeft ontvangen. De wederpartij zal zich tevens houden aan de op de achterzijde van de opdrachtbevestiging vermelde gebruiksvoorschriften. De wederpartij is tegenover DK-Rents aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen en/of speeltoestellen ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de gehuurde materialen. De wederpartij vrijwaart DK-Rents voor aanspraken van derden wegens elk ander gebruik van de gehuurde materialen of wegens onzorgvuldig gebruik.
 • 3.11 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder bij gebruik van het gehuurde zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorgdraagt. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf.
 • 3.12 DK-Rents is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van materialen en/of speeltoestellen van DK-Rents te vrezen valt. In dit geval is DK-Rents niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de wederpartij de huurprijs niet c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.

 • 4.1 De huurder is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst wordt genomen, aan DK-Rents een waarborgsom te overhandigen.
 • 4.2 De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en bedraagt € 100,-- per dag. Indien huurder verlenging van de huurovereenkomst wenst, dient huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan DK-Rents de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding.
 • 4.3 De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan DK-Rents de door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de huurder geretourneerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 • 5.1 Een overeenkomst als in 1.2 bedoeld kan door de wederpartij steeds worden geannuleerd. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden en heeft de hieronder omschreven gevolgen.
 • 5.2 Indien een annulering geschiedt binnen 30 dagen voor de (eerste) dag waarop dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan DK-Rents 20% van de huursom te vergoeden.
 • 5.3 Indien de annulering geschiedt binnen 14 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan DK-Rents 50% van de huursom te vergoeden.
 • 5.4 Indien de annulering geschiedt binnen 7 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan DK-Rents 100% van de huursom te vergoeden.

 • 6.1 Alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebrekkig, niet tijdig of onvolledig uitvoeren van een overeenkomst als bedoeld in 1.2 is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DK-Rents.
 • 6.2 De wederpartij vrijwaart DK-Rents voor claims van derden ten gevolge van schade als in 6.1 bedoeld.
 • 6.3 De uitsluiting van aansprakelijkheid als in 6.1 bedoeld geldt niet indien en voor zover DK-Rents het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt.

 • 7.1 Indien DK-Rents door overmacht niet in staat is tijdig, geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft DK-Rents het recht om de overeenkomst te beëindigen, dan wel om onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te leveren, een en ander zonder dat DK-Rents gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
 • 7.2 Van overmacht aan de zijde van DK-Rents is sprake, indien DK-Rents na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en arbeidsongeschiktheid, alles zowel in het bedrijf van DK-Rents als bij derden, van wie DK-Rents de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld van DK-Rents ontstaan.

 • 8.1 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij onmiddellijk mondeling worden gemeld en vervolgens schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst en ingebruikneming van het gehuurde. Bij gebreke hiervan heeft DK-Rents het recht de klacht naast zich neer te leggen.
 • 8.2 Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.
 • 8.3 Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen en andere verplichtingen.

 • 9.1 Betaling zal steeds plaats dienen te vinden contant of bij vooruitbetaling, zulks afhankelijk van de keuze van de wederpartij als blijkende uit de opdrachtbevestiging, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 9.2 Indien de wederpartij niet contant bij de aflevering danwel voorafgaand aan de aflevering betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 • 9.3 Vanaf dat moment zullen de contractuele rente, gelijk als gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten, alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover DK-Rents door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.
 • 9.4 DK-Rents is steeds gerechtigd onbeperkte verrekening toe te passen.

 • 10.1 In geval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, of onder curatele stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij zal DK-Rents gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen DK-Rents en de wederpartij te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

 • 11.1 De wederpartij dient DK-Rents onverwijld in te lichten indien beslag gelegd wordt danwel dreigt te worden gelegd op het gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van DK-Rents dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.
 • 11.2 Wederpartij garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder danwel de curator onverwijld inzage geeft in de tussen de wederpartij en DK-Rents gesloten huurovereenkomst.

 • 12.1 DK-Rents is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 • 12.2 Wijzigingen zullen voor de wederpartij slechts verbindend worden, indien DK-Rents de gewijzigde algemene voorwaarden heeft overgemaakt heeft aan de wederpartij en de wederpartij geen bezwaren indient dmv een schriftelijk schrijven.
 • 12.3 Indien een wederpartij tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene voorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en DK-Rents die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene voorwaarden van toepassing waren.

 • 13.1 Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst woonplaats te Geetbets.
 • 13.2 De aldaar bevoegde handelsrechtbank zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van eventuele geschillen.

 • 14.1 Het Belgisch recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.

 • 15.1 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de bepalingen als vervat in 3.3 (laatste volzin), 3.10 (laatste volzin), 6.1, 7.1, 8.3, 13.1 en 13.2 niet van toepassing zijn.
 • 15.2 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien DK-Rents gebruik maakt van haar bevoegdheden als bedoeld in 2.4 en 7.1.

Aldus vastgesteld te Geetbets d.d. …….. 2005

dynamic io trk code
Days

Start
EndSome items are not available for the selected delivery method.
Subtotal (estimate):
Delivery Fee (Change Address):
Bewaar adres

Ga verder met winkelen
Enter Address Information (edit)
Locate

If you are taking measurements for a structure such as a building or fence, please provide the height of the structure here. If height does not apply to the wash, for instance for a gutter wash, leave this field empty. Please note if you enter a value here after taking measurements, you will need to take measurements again.